Jakie regały magazynowe podlegają przeglądom?

Rzetelne i bezpieczne funkcjonowanie regałów magazynowych to podstawa efektywnej działalności logistycznej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i uniknięcia niepotrzebnych kosztów wynikających z awarii regałów, konieczne jest regularne przeprowadzanie przeglądów. W tym artykule omówimy, jakie regały magazynowe podlegają przeglądom oraz jakie są podstawy prawne w tej kwestii.

Jakich systemów dotyczy obowiązkowy przegląd regałów magazynowych?

Obowiązkowe przeglądy regałów magazynowych dotyczą różnych systemów. Przede wszystkim są to regały paletowe, czyli systemy składowania, które służą do przechowywania towarów na paletach. Innymi systemami, które podlegają przeglądom, są regały półkowe, przeładunkowe, platformy magazynowe, a także systemy przechowywania długich przedmiotów, takie jak regały do prętów lub bel magazynowych. Poza tym obowiązkowym przeglądom regałów magazynowych podlegają pomosty magazynowe, systemy wielopoziomowe a także regały wspornikowe.

Przegląd regałów magazynowych – podstawa prawna

Podstawą prawną przeglądów regałów magazynowych jest ustawa o ochronie przeciwpożarowej oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186). Zgodnie z nimi, właściciele budynków magazynowych, mają obowiązek przeprowadzania przeglądów technicznych i konserwacji regałów magazynowych. Przepisy te nakładają na właścicieli budynków obowiązek dbałości o stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowania regałów magazynowych oraz zapewnienia ich odpowiedniego utrzymania i konserwacji. Właściciele budynków muszą także dbać o to, aby przeglądy były wykonywane przez uprawnione osoby zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Brak przeprowadzenia przeglądów lub ich niewłaściwe wykonanie może skutkować sankcjami prawnymi, a w razie wypadku – poważnymi konsekwencjami finansowymi i osobistymi.

Rodzaje przeglądów i grupy ryzyka – co jeszcze trzeba wiedzieć?

W wyniku przeglądu technicznego regał magazynowy może trafić do jednej z trzech grup ryzyka: zielonej, pomarańczowej lub czerwonej. Grupa zielona oznacza, że regał ma niewielkie uszkodzenia, które należy okresowo kontrolować, czy nie doszło do ich pogłębienia. Grupa pomarańczowa wskazuje na poważne uszkodzenia. Grupa czerwona oznacza natomiast bardzo poważne uszkodzenia. Te dwie ostatnie grupy wymagają odpowiedniej reakcji. Istnieją różne rodzaje przeglądów regałów magazynowych.

Rodzaje przeglądów regałów magazynowych wykonywanych przez wyspecjalizowaną osobę dzielimy na przeglądy okresowe oraz przeglądy okresowe poszerzone. Przeglądy okresowe są przeprowadzane co najmniej raz w roku i polegają na ocenie stanu technicznego regałów, w szczególności nośności, stateczności i funkcjonalności. Przegląd taki powinien być przeprowadzony przez specjalistę posiadającego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, a także odpowiednie narzędzia pomiarowe i kontrolne. Przeglądy okresowe poszerzone są przeprowadzane co 3-5 lat i polegają na dokładnej ocenie stanu technicznego regałów, a także na przeprowadzeniu badań nieniszczących elementów nośnych (np. belki) oraz wykrywaniu potencjalnych usterek. W przypadku regałów poddanych intensywnemu użytkowaniu lub narażonych na duże obciążenia, zaleca się przeprowadzanie takich przeglądów co 3 lata. Ponadto, przegląd wykonywany przez personel w toku pracy nazwiemy przeglądem codziennym. Natomiast za przeglądy cotygodniowe i comiesięczne odpowiada osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo w magazynie. Należy pamiętać, że niektóre regały wymagają przeglądów częściej, np. regały wysokiego składowania lub regały z materiałów o mniejszej wytrzymałości. W każdym przypadku termin przeglądu regałów powinien wynikać z indywidualnych potrzeb i okoliczności, ale zawsze powinien być zgodny z wymaganiami prawnymi.