Jak powinna być oznaczona nośność regału?

W magazynach i halach produkcyjnych regały są niezbędne do przechowywania towarów. Jednakże, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników i właściwe przechowywanie produktów, regały muszą mieć odpowiednie oznaczenie nośności. W niniejszym artykule omówimy, jak powinna być oznaczona nośność regału oraz dlaczego jest to tak ważne.

Podstawowe przepisy

Zaczynając od podstaw. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w magazynie, regały magazynowe powinny spełniać wymagania określone w normach PN-88/M78320, PN-88/M78321 i PN-88/M78322. Norma PN-88/M78320 definiuje nazwy, określenia, podział i symbole regałów magazynowych, natomiast PN-88/M78321 określa wymagania i metody badań regałów magazynowych wolnostojących. Z kolei PN-88/M78322 zawiera informacje dotyczące parametrów podstawowych urządzeń do składowania, w tym regałów magazynowych. Przestrzeganie tych norm jest ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy w magazynie, a także może mieć wpływ na uzyskanie certyfikatu jakości dla produktów. Dlatego też producenci regałów powinni dążyć do tego, aby ich produkty spełniały wymagania określone w tych normach.

Oznaczenie nośności regałów – zagłębiając się w szczegóły

Regały magazynowe, które przeszły badania, i spełniają wymagania normy PN-88/M78321, powinny posiadać zaświadczenie wystawione przez podmiot potwierdzający zgodność z normami. Zaświadczenie to powinno zawierać nazwę i znak wytwórcy, a także nazwę i oznaczenie regału, zakres i wyniki przeprowadzonych badań oraz potwierdzenie zgodności wyników badań z PN. Ważne jest również, aby regały magazynowe posiadały oznaczenie, na przykład w formie tabliczki, zawierające dane pozwalające zidentyfikować producenta, a także, co dla nas najważniejsze, oznaczenie nośności regałów magazynowych. Tabliczka ta jest istotna nie tylko ze względu na identyfikację producenta i danych technicznych, ale także ze względu na bezpieczeństwo użytkowników regałów, którzy powinni mieć dostęp do informacji na temat dopuszczalnych obciążeń i zasad użytkowania regałów. Wymagania te są istotne dla bezpieczeństwa i funkcjonalności magazynu. Właściciele magazynów i hal produkcyjnych powinni mieć świadomość, że spełnienie tych wymagań jest niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa i efektywności pracy. Dlatego, warto zwrócić uwagę na to, czy regały posiadają wymaganą dokumentację oraz tabliczki informacyjne i ewentualnie podjąć działania, aby uzupełnić braki w takiej dokumentacji.

Oznaczenie nośności regałów – co jeszcze warto wiedzieć?

Co jeszcze warto wiedzieć? Oprócz ogólnych norm PN-EN i PN-ISO istnieją również mniej znane lub lokalne przepisy dotyczące oznaczeń nośności regałów. Przykładem jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących wyrobów budowlanych, które nakłada na producentów regałów magazynowych obowiązek oznaczenia nośności regału oraz wykorzystania normy PN-EN 15635 w procesie projektowania i produkcji. W Polsce stosowane są także regionalne przepisy, takie jak np. wytyczne wydawane przez wojewódzkie inspektoraty pracy, które mogą mieć dodatkowe wymagania dotyczące oznakowania regałów magazynowych. Przykładowo, Wojewódzki Inspektorat Pracy w Łodzi w swoich wytycznych wymaga, aby regały magazynowe były oznakowane tabliczkami z dopuszczalnym obciążeniem, numerem identyfikacyjnym oraz datą ostatniego przeglądu. Wszystkie te przepisy i normy dotyczące oznaczeń nośności regałów mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i uniknięcie niepotrzebnych wypadków w miejscu pracy. Dotyczą one zarówno producentów, jak i użytkowników regałów magazynowych.